ALLMÄNA VILLKOR 2017-01-01

Riktpriser
Samtliga priser på våra behandlingar och ingrepp är riktpriser. Exakta priser, paketpriser och offerter
lämnas skriftligt i samband med förundersökning. Lämnade priser och offerter gäller om ingen annan
överenskommelse träffats trettio (30) dagar från utskriftsdatum.


Offert eller orderbekräftelse gäller med reservation för oannonserade prishöjningar vilket innebär att
leveransdagens pris gäller. Prislistor, paketpriser och offerter är alltid angivna inklusive moms om
inget annat anges. Prisförändringar sker löpande och aviseras på vår hemsida. Presentkort gäller
tillsvidare och alltid minst i två år från utfärdandet.


Aktivitetspriser, kampanjpriser och specialerbjudanden
Prislista gäller om inget annat avtalats. Aktivitetspriser, kampanjpriser och specialerbjudande är
tidsbegränsade och gäller före bruttoprislista. Individuella specialpriser och specialprislistor kan inte
kombineras med aktivitetspriser, kampanjpriser eller specialerbjudanden.


Din behandlare
Klinikens personal arbetar i team och under klinikdelegation för att erbjuda dig den sakkunskap som
krävs i varje enskilt uppdrag. En delegation från klinikens ledning innebär att personal med speciellt
hög kunskap berättigas vissa tjänster för så högt detaljvärde som möjligt för dig som kund. Innan
klinikens behandling tar sin början är det av vikt att överenskommelse träffats om uppdragets
omfattning, om vilka kompetenser som anses behövas för att fullfölja uppdraget och vad uppdraget
kommer att kosta. Uppdragets kompetenser kan variera från tillfälle till tillfälle och är aldrig knutna
till en specifik person – du kan komma att träffa olika behandlare med klinikdelegation att utföra lika
tjänst.


Konsultation
En konsultation är anpassad till förhållandet i den enskilda tjänst du efterfrågar vid
konsultationstillfället och de fakta som presenteras för oss. Du kan enbart förlita dig på att det svar
du får vid konsultationen gäller för efterfrågad tjänst och kan således inte användas som svar eller
rekommendation vid annan tjänst hos oss eller använda konsultationens svar för annat ändamål än
det för vilket den lämnades. Våra konsultationstillfällen omfattar behandlingsfrågor i ett specifikt
uppdrag och i den mån vi uttrycker uppfattningar eller överväganden i andra frågor tar vi inte något
ansvar för de konsekvenser som kan följa. Ett konsultationstillfälle avser att gälla en (1) enskild tjänst
för att behålla tydligheten i uppdraget.


Konsultationsavgift är gratis vid köp av behandling
För närvarande är konsultationsavgiften Sek 300 (20 minuter).


Betalning görs direkt i samband med uppdraget. Hos oss kan du betala med marknadens vanligaste
betalkort eller Swish. Vi accepterar inte kontanter eller Amex. Din bokning aviseras via mejl i
samband med bokningen. Som en extra service skickas påminnelse via SMS. Ej avbokad

behandlingstid debiteras med fullt värde. Avbokningar via mejl accepteras inte.
Administrationskostnad tillkommer alltid vid fakturering av uteblivet besök.


Betalning klinikbehandlingar
Betalning görs direkt i samband med uppdraget. Hos oss kan du betala med marknadens vanligaste
betalkort eller Swish. Vi accepterar inte kontanter eller Amex. Du kan även ansöka om vår räntefria
månadsfaktura. Din bokning aviseras via mejl i samband med bokningen. Som en extra service
skickas påminnelse via SMS. Du kan inte avboka din tid senare än 4 dagar före behandling. Ej avbokad
behandlingstid debiteras med fullt värde. Avbokningar via mejl accepteras inte.
Administrationskostnad tillkommer alltid vid fakturering av uteblivet besök.


Betalning operation
Betalning görs 20 arbetsdagar före planerat ingrepp. Hos oss kan du betala ditt ingrepp med
marknadens vanligaste betalkort eller Swish. Vi accepterar inte kontanter eller Amex. Du kan även
ansöka om vår räntefria månadsfaktura.


Din bokning aviseras via mejl i samband med bokningen. Som en extra service skickas påminnelse via
SMS. Du kan inte avboka din tid senare än 20 dagar före behandling. Ej avbokad behandlingstid
debiteras med 50 % av operationens värde. Avbokningar via mejl accepteras inte.
Administrationskostnad tillkommer alltid vid fakturering av uteblivet besök.


Vid inställd klinikbehandling
Avbokning underrättas oss senast 4 dagar före behandling. Av- och ombokning görs på
www.stomed.se eller via 08-218 518. Inställd behandling debiteras med fullt värde. Avbokningar via
mejl accepteras inte. Administrationskostnad tillkommer alltid vid fakturering av uteblivet besök.
Vid inställd operation
Avbokning underrättas oss senast 20 dagar före operation. Av– och ombokning görs på
www.stomed.se eller via 08 218 518. Inställd operations debiteras med 50 % av värdet. Avbokningar
via mejl accepteras inte. Administrationskostnad tillkommer alltid vid fakturering av uteblivet besök.


Om kallelser – och påminnelser
Din bokning aviseras via mejl förutsatt att mejladress är korrekt angiven. Våra mejl bekräftelser är
kostnadsfria tjänster för dig, fungerar som ett hjälpmedel och baseras på de uppgifter du lämnar till
oss. Dock reserverar vi oss för skriv- och stavningsfel då funktionen inte fungerar.

 

Vänligen notera att vi inte tar något ansvar för bokningstjänsten eller huruvida du får några
aviseringar.

 

Vi avviserar inte våra bokningar med SMS eller på annat sätt än med mejl.

Klagomål, återköp och kreditering
Eventuella klagomål eller reklamationer meddelas skriftligt till Stockholms Medicus inom 10
arbetsdagar efter behandling. Felbokningar, dubbelbokningar eller förseningar berättigar inte till
skadeståndsanspråk eller kompensation. Eventuella återköp och/eller krediteringar sker i
överenskommelse mellan Stockholms Medicus och dig som kund/ patient. Återköp och/eller
kreditering effektueras omgående efter gemensam överenskommelse. Vägledning finns hos
Allmänna Reklamationsnämnden, konsumentvägledningen i din kommun eller Socialstyrelsen.

 

Klagomål, återköp och kreditering
Din kirurg presenterar alltid eventuella risker kopplade till ingreppets karaktär och vad du kan
förvänta dig för kosmetiskt resultat. Före ditt ingrepp vidimerar du också att du förstårr och
accepterar genom att signera ett patientmedgivande. Eventuella korrigeringar efter ingrepp sker
tidigaste 12 månader efter ingrepp. En korrigering till följd av att du inte följt våra anvisningar
debiteras. Skäl till korrigering är aldrig av kosmetisk karaktär.


Force Majeure
Om behandlings – eller operationstid försenas eller förhindras genom krig, eldsvåda, strejk, lockout,
brist på arbetskraft – eller råvara, myndighetsbeslut, statliga ingripande eller andra omständigheter
utom Stockholms Medicus kontroll berättigar detta till motsvarande förlängning av leveranstid.
Stockholms Medicus är inte skyldiga att fullgöra sina förpliktelser enligt avtal eller ansvara för skador
till följd av händelser utom Stockholms Medicus kontroll. Om förseningen eller hindret är av sådan
beskaffenhet att det omöjliggör eller väsentligt försvårar iscensättande av behandling är Stockholms
Medicus befriad att fullgöra denna. För sådana behandlingar som av ovan nämnda anledning
försenats eller förhindrats fritar sig Stockholms Medics allt skadeståndsansvar.

Åtgärder med anledning av COVID-19

Läs mer om våra åtgärder här

1051x460-7.png

KONTAKTA OSS

TELEFON 

+46 8 218 518

MEJL: 

support@stomed.se

BESÖKSADRESS:

REGERINGSGATAN 48

111 56 Stockholm, SVERIGE

LEV.ADRESS:

MELLANGATAN MÄSTERFARET LASTKAJ 3

SE 111 44 STOCKHOLM

FAKT.ADRESS: 

inbox.lev.50878@arkivplats.se